2. kolo DTPS 2020 – Rimavská Sobota

2.kolo
RIMAVSKÁ SOBOTA
26. júla 2020 (nedela)

Organizátor a spoluorganizátor
Cyklistická detská tour, Sportinstitut s.r.o., Slovenský zväz cyklistiky, OZ Šport spája,
mesto Rimavská Sobota, CK Rimavská Sobota, OZ Naša Sobota

Presné miesto štartu a cieľa
Mestská záhrada Rimavská Sobota, Cukrovarská ulica
GPS súradnice: 48° 23′ 7.0403973″ N, 20° 0′ 25.7771015″ E

Trať
Dĺžka a náročnosť trate podla kategórií a súťažného poriadku detskej tour.
Súťaž bude prebiehať na trávnatých a spevnených cestách parku.

Čas štartu
Kategória baby: štart o 10.30 hod., ostatné kategórie následne až po rodičoch

Miesto a čas prezentácie
Mestská záhrada Rimavská Sobota
25. júla 16.00 – 17.30 h
26. júla 8.00 – 10.00 h

Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na http://2kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Prihlásiť sa do sútaže možno aj v deň konania podujatia na prezentácii, nutné je však prísť s dostatočným
predstihom.
DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovými číslami, ktoré sa budú na prezentácii vydávať vzostupne bez
ohľadu na kategórie. Radenie sa do štartovacieho koridoru bude podla štartových čísiel (rozhoduje čas fyzickej
prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie), a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie
baby. V kategórii baby budeme radiť deti podla vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu),
prípadne rozhodnutia rozhodcov. Prednostné radenie na štart podľa súťažného poriadku www.detskatour.sk.
Na prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade,
že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu, musí sa preukázať oprávnenými licenciami SZC (nutnosť
preukázania sa rovnakým klubom), prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.
Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali
online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili samotnú prezentáciu v mieste konania sútaže. Pokiaľ nasadený
cyklista z priebežného poradia nie je online prihlásený na štart, nebude postavený prednostne.

Kategórie
Baby 2016 a viac Mini 2010 – 2011
Mikro 2014 – 2015 Mladší žiaci/cky 2008 – 2009
Mili 2012 – 2013 Starší žiaci/cky 2006 – 2007

PROGRAM:
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj program s ohľadom na bezpečnostné opatrenia a dodržiavanie hygienických pravidiel.

Štartovné
0 € kategória baby
2 € kategória mikro až starší žiaci/čky, rodičia

Ceny
Každý účastník dostane účastnícky list (diplom), respektíve plagát Petra Sagana.
Kategória baby je nesúťažná, ceny dostanú všetci účastníci.
Kategória mikro až starší žiaci: prví traja v každej kategórii dostanú plaketu a madailu Petra Sagana. Ceny aj pre
kategóriu rodičia (muži aj ženy).

Bodovanie detskej tour
Bodovanie DTPS v roku 2020. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy
získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13, až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.
V prípade, že v kategórii štartuje 35 a viac súťažiacich, bodujeme prvých 25 pretekárov. Pretekár na prvom mieste
vždy získava 30 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 24, tretí 23, až po dvadsiateho piateho pretekára v poradí,
ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórii štartuje 50 a viac súťažiacich, bodujeme prvých 35 pretekárov. Pretekár
na prvom mieste vždy získava 40 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 34, tretí 33, až po tridsiateho piateho
pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Pre rok 2020 získava bonusový 1 bod každý cyklista, ktorý príde do cieľa,
a to aj v prípade straty 1 či viacerých kôl na víťaza. Do konečného bodovania sa započítavajú 4 najlepšie
výsledky (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítavajú kolá, kde účastník získal najmenej, respektíve
žiadne body). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí: a/ lepší počet vyšších umiestnení,
b/ nižší vek pretekára.

Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na
svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie baby je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa odporúča
horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové a cestné bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

Ubytovanie:
Hotel Zlatý býk https://hotelzlatybyk.sk/
Hotel Carrera https://hotel-carrera.sk/
Euromotel http://www.euromotel.sk/

Parkovanie:
V priestoroch mestskej záhrady, parkovisko OD Tesco, parkovisko OD Lidl

Súťaž rodinných príslušníkov:
Na súťaži sa môžu zúčastniť aj rodinní príslušníci účastníkov, pokiaľ majú aspoň 25 rokov a viac a majú príbuzenský
vzťah s účastníkom detských kategórií DTPS. Trať a počet okruhov ako mladší, resp. starší žiaci. Štartovné 2€.

Iné
a) Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci úcastníci povinní
dodržiavat všetky hygienické a bezpecnostné predpisy podla nariadení vlády SR. V záujme dodržiavania
všetkých vyššie opísaných bezpecnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovatel pristúpit
ku kontrole úcastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registracné
a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi úcastníkmi a so
zamestnancami areálu. Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranou horných dýchacích ciest.
Dodržuje sa bezpecnostná vzdialenost 2 metre.
Pocty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované pocty, podla dátumu
prihlásenia.
b) Detská tour sa uskutocní v každom pocasí – v extrémnom pocasí si organizátor vyhradzuje právo na
zmenu, prípadne zrušenie sútaže. Sledujte informácie na www.detskatour.sk.
c) Každý úcastník štartuje na vlastnú zodpovednost.
d) Detom odporúcame lekársku prehliadku.
e) Usporiadatel nerucí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú úcastníkom v súvislosti so sútažou,
podujatie je však poistené.
f) Pre sútaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (v kategórii baby aj odrážadlá,
trojkolky).
g) Sútaž sa riadi týmito pravidlami, prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak sútažným poriadkom detskej
tour – vid https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/.
h) Pocas oficiálneho tréningu v case od 9.00 do 9.45 h sa na trati môžu pohybovat len cyklisti so štartovým
císlom. Prosíme rodicov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznacenej trate.

MapaTop