DTPS 2015 – 1. kolo Svätý Jur

Organizátor a usporiadateľ
Cyklistická Detská tour a CK Svätý Jur

Dátum konania súťaže
apríla 2015 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa
Futbalový štadión Svätý Jur

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.
Súťaž bude prebiehať v priestoroch futbalového štadióna na trávnatom povrchu s miernym prevýšením, kategórie mladších a starších žiakov bude mať situovanú trať aj mimo futbalového areálu.

Čas štartu
Kategória baby štart 10.00 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Futbalový štadión Svätý Jur
» 18. apríla » 16.00h. – 18.00h.
» 19. apríla » 7.30h. – 9.30h.

Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na http://www.mtbiker.sk/kalendar/2015/1877/1kolo-detska-tour-petra-sagana

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií. Všetci vopred online prihlásení súťažiaci budú na záverečnom kole Detskej tour zaradení do zlosovania o ceny od partnera súťaže.

Kategórie:

Baby 4 a menej rokov 2011 a viac
Mikro 5 – 6 rokov 2009 – 2010
Mili 7 – 8 rokov 2007 – 2008
Mini 9 – 10 rokov 2005 – 2006
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2003 – 2004
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2001 – 2002

 Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

 PROGRAM:
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny a športový program.

Štartovné

  • 0 €      kategória baby
  • 1 €      kategória mikro až starší žiaci

Ceny
Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) s podpisom Petra Sagana
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci
Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií poháre a medaile Petra Sagana.

Bodovanie Detskej tour
V každom kole série boduje minimálne prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 15 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 30 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Do konečného bodovania sa započítava 8 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítava kolo, kde účastník získal najmenej bodov). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára

Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie „baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná.

Iné
Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.detskatour.sk

  1. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
  2. Deťom odporúčame lekársku prehliadku
  3. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou
  4. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky
  5. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/


Top