Záujemca poskytuje údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, názov školy, adresa bydliska) za účelom overenia správnosti osobných údajov a vedenia evidencie záujemcov organizátorom Detskej Tour Petra Sagana ako aj na marketingové účely, účastník súhlasí s kontaktovaním pre účely priameho marketingu a služieb prostredníctvom volania, zasielania elektronickej pošty vrátane textových správ SMS a MMS. Organizátor  Detskej Tour Petra Sagana a jej partneri/ sprostredkovatelia sú oprávnení s (i) spracúvať osobné údaje na účely ustanovené na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj po nevyhnutnú, resp. právnym predpisom ustanovenú dobu po ukončení Zmluvy (ii) spracúvať osobné údaje na iné, právnym predpisom určené účely aj po nevyhnutnú, resp. právnym predpisom ustanovenú dobu po ukončení zmluvy, a taktiež (iii) v prípade, že je pri niektorom účele spracúvania osobných údajov dohodnutých v Zmluve iná doba spracúvania, spracúvať osobné údaje  do uplynutia tejto doby.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel udeľuje záujemca na dobu neurčitú. Záujemca môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať prejavom vôle doručeným organizátorom Detskej Tour Petra Sagana, organizátor Detskej Tour Petra Sagana je povinný prestať osobné údaje spracúvať a zabezpečiť ich likvidáciu. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť ukončením Zmluvy, v prípadoch spracúvania osobných údajov za účelom uvedených pod (i) a (ii) je však takéto odvolanie účinné až po ukončení nevyhnutnej, resp. právnym predpisom ustanovenej doby po ukončení Zmluvy, a v prípadoch uvedených pod (iii) okamžite.

Záujemca, ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o týchto právach bol poučený.

–––––––––––––––––––––––
podpis záujemcu


Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov:

Poskytnutie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na vyššie špecifikovaný účel  je dobrovoľné a ste oprávnený/á poskytnutie tohto súhlasu odmietnuť.

Máte právo na základe písomnej žiadosti od organizátorov Detskej Tour Petra Sagana vyžadovať:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania na špecifikovaný účel,
  • prístup k Vašim osobným údajom,
  • opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
  • likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov,

Máte právo namietať zo zákonných dôvodov voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a nepodrobiť sa rozhodnutiu pri spracovaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak máte podozrenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov bol porušený zákon, máte právo oznámiť túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.Top