5. kolo – Banská Bystrica – propozície

5. kolo – Banská Bystrica – propozície

Organizátor a usporiadateľ
Cyklistická Detská tour, Mesto Banská Bystrica, CK Banská Bystrica v spolupráci s Haas s.r.o.

Dátum konania súťaže
4. júna 2017 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa:
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica Štart kategórií pred Hotelom LUX v Banskej Bystrici

GPS: N 48°44'8.8" E 19°9'14.15"

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour. Súťaž bude prebiehať v priestoroch mestského parku pod pamätníkom SNP.

Čas štartu
Kategória Baby štart 10.30 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Hotel Lux
3. júna 16.00h  - 17.00h

4. júna  8.00h  -   10.00h                             


Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na http://5kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť s dostatočným predstihom.

DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov. Prednostné radenie na štart podľa súťažného poriadku www.detskatour.sk

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.

Kategórie:
Baby 2013 a viac
Mikro 2011– 2012
Mili 2009– 2010
Mini 2007– 2008
Mladší Žiaci-čky 2005– 2006
Starší Žiaci-čky 2003– 2004
Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

PROGRAM:
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor a spoluorganizátor podujatia ako nafukovacie atrakcie, Bike arénu, Strider škôlku.

4.júna 2017 môžete zadarmo navštíviť všetky expozičné a výstavné priestory Múzea SNP.

Štartovné
0 € kategória baby
2 € kategória mikro až starší žiaci

Ceny
Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát s podpisom Petra Sagana. Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana.

Bodovanie Detskej tour
Bodovanie DTPS pre rok 2017. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 30 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 35 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 29, tretí 28 až po tridsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.

Trate Detskej tour
Trate pre DTPS pre rok 2017 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategórie "Baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná. 

Ubytovanie:
Nájdete aj na www.icbb.sk/ubytovanie  

Parkovanie:
Parkovanie pred Domom Kultúry, za Domom Kultúry a na Štefánikovom nábreží (pod pamätníkom SNP, pri zmrzline).

Iné
 1. Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.detskatour.sk
 2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
 3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku
 4. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou, podujatie je však poistené.
 5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)
 6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
 7. Z kapacitných dôvodov nie je možné stavanie tímových stanov
 8. Počas oficiálneho tréningu v čase od 9.00h do 10.15h je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom. Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate
Mapa

Manager and Organizer
Children's bicycle tour, Banská Bystrica town in cooperation with Haas company.

Date of competition
4. 6. 2017 /Sunday/

Monument SNP, Banská Bystrica
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica

GPS: N 48°44'8.8" E 19°9'14.15"

Tracks
The length and difficulty of tracks by category and competition order of children´s tour. The competition will take place in a slightly hilly terrain + meadow.

Time of start
Baby category will start at 10:30 o´clock. The rest of categories will start after older students.

Place and time of presentation
Hotel Lux
3 june 16.00h  - 17.00h

4. june  8.00h  -   10.00h                             


Login:
Through the online registration system, which can be found on  http://5kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Sign up for competition is also possible on the day of the event on the presentation, however, you must come well in advance.

DTPS starts with chips and penny start numbers, which will be issued on presentation ascending regardless of category. Shifting to the start corridor is according start numbers ( time of physical presentation is significant, not the performance or online log) in all categories except non-competitive Baby category. In the Baby category we will arrange the children according their own assessment of their parents (more experienced children in advance) or decision of the arbitrators.

On presentations it is not possible to pick up start number for other competitors (only legal representative). In the case that starting numbers are chosen by coach of one club, he must demonstrate a legitimate licenses SZC respectively (CSC necessity of demonstrating the same club) or insurance card of starters.

Online Check-In is not directly related to the assigned starting number. However, we ask participants to use the online registration form in order to speed up the presentation in the place of the competition.

Categories:
Baby 2013 a viac
Micro 2011– 2012
Mili 2009– 2010
Mini 2007– 2008
Younger students 2005– 2006
Older students 2003– 2004
Every categories is competition for boys and girls. Every category will be evaluated separately.

PROGRAM:
There will be cultural program for participants during the whole event managed by manager of event.

Entry fee
0 € Baby category
2 € Category micro – older students

Prices
Every participant will receive participating list (diploma), respectively poster signed by Peter Sagan. Baby category is non-competitive, all participants will receive a price. First three students from micro category – older will receive plaque and medals of Peter Sagan in each category.

The scoring of children tour
Scoring DTPS for the year 2017. In each round series the first 15 racers scores. The first ricer always gets 20 points, also in descending order in the second 14, third 13 to the fifteenth ricer in order, who gets 1 point. In the case that in some category starts 35 and more competitors, first 20 racers scores. The first competitor always gets 25 points, also in descending order in the second 19, third 18 and over twenty racers in order who gets 1 point. In the case that in some category starts 50 and more competitors, first 30 racers scores. The first competitor always gets 35 points, also in descending order in the second 29, third 28 to the thirty racers in order who gets 1 point.

Tracks of children´s tour
Tracks for DTPS for 2017 are the recommended for the categories: a / Baby, asphalt level, the recommended length of track/ time: 1-2 minutes b / Micro, ground plane, the recommended length of track / time: 5-10 minutes c / Mili , ground plane, the recommended length of track/ time: 10-15 minutes d / mini, a technical field, the recommended length / time: 15-20 minutes e / younger students, the technical field, the recommended length / time: 20-25 minutes f / older pupils, technical terrain, recommended length / time: 25-35 minutes.

Conditions:
Competitors in these categories can start only with the written consent of the legal representative who will oversees his ward during the event. For the "Baby" is allowed to use and Toddlers, tricycles or scooters. For other categories it is recommended mountain bike, but cyclocross bikes are prohibited. Helmet is required. 

Accommodation
Nájdete aj na www.icbb.sk/ubytovanie  

Parking:
Parking in front of the House of Culture, behind the House of Culture and on Štefánik´s waterfront (under the SNP memorial, for ice cream).

Others
 1. Children´s tour will take place in any weather – in the case of extreme weather, organizator has a right to change or cancel the competition. Watch informations on www.detskatour.sk
 2. Every participant starts at own risk
 3. We recommend medical examination for children
 4. The organizer is not liable for damage on health and property of participants in connection with the competition, but the event is insured.
 5. For competition is allowed mountain bike in good condition (Category Baby and Toddlers, tricycles)
 6. The competition is governed by the following rules or, if not in the above. You can see rules on the website https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
 7. For capacity reasons, it is not possible to build the tent of team
 8. h) During the official practice at the time of 9.00h to 10.15h, it is allowed to be on the track only to cyclists with competing number. Please parents and spectators to be outside the marked trails.
Map