Článok č. 1    
Organizačný štáb Detskej Tour Petra Sagana ( ďalej DTPS ) poveruje na základe dohody iné osoby (cyklistický, alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu) technickou spolu realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno – technického realizátora ( OTR ).

 

Článok č. 2    
2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia DTPS 2020. 
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak v primeranej miere platia pravidlá SZC a UCI pre disciplínu XCO, platné pre rok 2020.

 

Článok č. 3    
3.1 DTPS v spolupráci s OTR vypracuje propozície súťaže, v ktorom musia byť jednoznačne vyznačené kategórie, pre ktoré je DTPS vypísaná ( viď. článok č. 7.1 ). Tento rozpis / propozície zverejní najneskôr 7 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach. V propozíciách súťaže je zverejnené aj online prihlasovanie. 
3.2 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis / propozície aj na iných web stránkach, prípadne ho rozposlať tretím osobám.

 

Článok č. 4    
4.1 Ak nie je určené inak preteky rozhodujú rozhodcovia delegovaní komisiou rozhodcov SZC na podujatie  DTPS. V roku 2020 sa bude používať na podujatiach DTPS aj elektronické meranie časov a to pomocou čipov umiestnených v štartových číslach. Organizátor nezodpovedá za strhnutie čipu zo štartového čísla a tento pretekár nebude figurovať vo výsledkovej listine.

 

Článok č. 5    
5.1 Neuskutočnenie pretekov DTPS musí OTR oznámiť na  najneskôr 5 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na všetky adresy podľa článku č. 3 tohto súťažného poriadku.
5.2 Podľa článku 5.1 sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta pretekov.

 

Článok č. 6    
6.1 OTR prispieva na technické zabezpečenie pretekov DTPS.
6.2 Pre preteky DTPS sa Tour určuje štartovné: 0.-EUR pre kategóriu Baby, 2.-EUR pre kategórie mikro až starší žiaci, rodičia.  
6.3 Na kolách DTPS môžu byť vypísaná aj kategória dospelých. Podmienkou je, že v daný deň štartoval na DTPS aj dieťa respektíve rodinný príslušník súťažiaceho. Pre účasť dospelého je nutná rodinná väzba s detským účastníkom DTPS a taktiež vek minimálne 25 rokov (rodič, strýko atď.) Hodnotenie tejto kategórie bude zverejnené v propozíciách na danú súťaž.
6.4 Pretekári sa prihlasujú na preteky online prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže, prípadne aj  1 deň pred štartom, či deň štartu preteku v kancelárií preteku (ale len v čase prezentácie uvedeného v propozíciách súťaže). Prosíme účastníkov, aby využívali online prihlásenie a tak nám urýchlili dobu prezentácie.

Online prihlasovanie DTPS uzatvára vždy v piatok pred súťažou o 11h dopoludnia (len výnimočne dlhšie).
6.5 V priebehu súťažnej sezóny nesmie meniť pretekár svoju kategóriu. Pretekár z kategórie baby môže prostredníctvom zákonného zástupcu byť preradený do vyššej kategórie, ale už celý seriál súťaže DTPS musí absolvovať v danej kategórií. Na prezentácií je zákonný zástupca povinný o tejto skutočnosti informovať rozhodcov a organizátorov. V ostatných kategóriách je možné „ostaršenie“, len so súhlasom riaditeľa DTPS.

 

Článok č. 7    
7.1 DTPS je pre rok 2020 vypísaná pre nasledovné kategórie : Baby – rok narodenia 2016 a mladší, Mikro – rok narodenia 2014 až 2015, Mili – rok narodenia 2012 až 2013, Mini – rok narodenia 2010 až 2011, Mladší žiaci – rok narodenia 2008 až 2009, Starší žiaci – rok narodenia 2006 až 2007.
7.2
 Bodovanie DTPS pre rok 2020. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 25 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 30 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 24, tretí 23  až po dvadsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 35 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 40 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 34, tretí 33 až po tridsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.  Pre rok 2020 získava bonusový 1 bod každý cyklista, ktorý príde do cieľa a to aj v prípade straty 1, či viacerých kôl na víťaza.  Do konečného bodovania sa započítavajú 4 najlepšie výsledky (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítavajú kolá, kde účastník získal najmenej respektíve žiadne body). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára. Pre rok 2020 bodujeme aj kategóriu rodičov a to zvlášť kategória muži a zvlášť ženy.  
7.3 Trate pre DTPS pre rok 2020  sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 7 – 10 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút. Rodičia, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút    
7.4 Pre kategórie Mladší a Starší žiaci sa vytýči okruh v teréne, ktorého dĺžka by nemala presiahnuť 2 km a ktorý obsahuje úseky ako nenáročné stúpanie a klesanie, zákruty a prekážky zodpovedajúce týmto vekovým kategóriám z pohľadu náročnosti, pritom dbá na minimálnu časovú dostupnosť každého miesta okruhu. Ostatné kategórie majú menej náročný terén. Pokiaľ to možnosti neumožňujú tak všetky kategórie súťažia na rovnakej trati. Kategória Baby má samostatnú najlepšie spevnenú trať.
7.5 Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. Spoločný štart (predpokladáme to v kategórií mladšie a staršie žiačky) je možný v prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu.           
7.6 Na DTPS nie je predpísaný typ bicykla. Pre kategóriu Baby je možné použitie odrážadiel, trojkoliek alebo kolobežiek. V tejto kategórií bude možnosť si priamo na súťaži zapožičať odrážadlá Strider (viac informácií na prezentácií). Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sú zakázané cyklokrosové  a cestné bicykle.          
7.7 DTPS nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC prípadne inú licenciu.
7.8 DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.  
Prvých 10 v priebežnom poradí príslušnej kategórie sú radení na štart prednostne bez ohľadu na to, kedy si vyzdvihli štartové číslo. V kategórií mikro, mili, mini (vždy len chlapci) bude radených prvých 15 v priebežnom poradí. Toto pravidlo však platí až od 2.kola DTPS, kedže prvým kolom je individuálna časovka. Pokiaľ sa však nasadený cyklista z priebežného poradia neprihlási vopred online nebude na štarte nasadený, ale bude zaradený podľa toho v akom poradí si vyzdvihol štartové číslo!! Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich. Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.         
7.9 DTPS štartuje s nevratnými štartovnými číslami a to v každom kole DTPS  s novými štartovými číslami.

 

Článok č. 8    
8.1 Každý pretekár získa účastnícky diplom, prípadne plagát DTPS pri prezentácii.
8.2 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú víťazné trofeje a medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny ( spravidla sladkosti alebo sponzorský darček ).     
8.3. V kategórií, kde štartuje viac ako 40 pretekárov bude vyhlásený aj víťaz – SKOKAN KATEGÓRIE, a to ten pretekár, ktorý sa oproti štartovacej pozícií najviac posunul vo výsledkovej listine smerom hore.  
8.4 DTPS môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť špeciálnu „detskú tombolu„ po skončení preteku.
8.5  Sponzorské balíky prípadne iné ceny budú získavať súťažiaci aj na základe viacnásobnej účasti na DTPS.

 

Článok č.9

9.1 Každý pretekár ako účastník pretekov prostredníctvom svojho právneho zástupcu týmto dáva súhlas, resp. súhlasí so spracúvaním osobných údajov, a to na účel vyhotovenia fotografií, ako aj videí počas pretekov organizovaných DTPS a OTR (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

9.2 Prevádzkovateľom osobných údajov je DTPR (ďalej len ako „prevádzkovateľ osobných údajov“), ktorá týmto poriadkom zároveň poskytuje dotknutým osobám informácie o spracúvaní osobných údajov a právach súvisiacich s daným spracúvaním.

9.3 Právny základ spracúvania osobných údajov tvorí:

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

9.4 Osobné údaje sú využívané predovšetkým na marketingové účely, t.j. marketingovú propagáciu DTPS, ako aj za účelom archivácie. Osobné údaje môžu byť archivované aj vo verejnom záujme a byť prípadne použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj v rámci plnenia povinností voči orgánom verejnej správy v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

9.5 Vyhotovené fotografie a videá ako osobné údaje budú uchované po dobu piatich rokov. Vyhotovené fotografie a videá môžu byť poskytnuté na použitie aj tretím osobám, s ktorými spolupracuje DTPS a OTR (napríklad sponzorom, partnerom a iné), s čím pretekár a jeho zákonný zástupca podpisom prihlášky výslovne súhlasia.

9.6 Poskytnutie fotografií a videí, ako aj udelenie súhlasu s ich zverejnením je dobrovoľné. Dotknutá  môže súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi osobných údajov. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi.

9.7 Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa majú dotknuté osoby najmä právo:

  • žiadať o prístup k svojim fotografiám a videám a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania tohto osobného údaja,
  • namietať spracúvanie fotografie/videa,
  • právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • a iné.

                                            

Článok 10

10.1 Na základe usmernení vlády a hlavného hygienika sa na súťaži budú všetci účastníci a diváci riadiť nariadeniami o ktorých bude DTPS vopred, či na podujatí účastníkov informovať.

10.2  Podujatie je poistené v poisťovni GENERALI.Top